مطلبی زیبا از دکتر علی شریعتی

اگر غرور نبود، چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمیگفتند و ما کلام محبت را در میان نگاه های گهگاهمان جستجو نمی کردیم 

 اگر دیوار نبود نزدیک تر بودیم، با اولین خمیازه به خواب می رفتیم و هر عادت مکرر را در میان ۲۴زندان حبس نمی کردیم.

اگر خواب حقیقت داشت همیشه خواب بودیم ،هیچ رنجی بدون گنج نبود… ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند.

اگر همه ثروت داشتند دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید تا دیگران از سر جوانمردی بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند اما بی گمان صفا و سادگی می مرد…اگر همه ثروت داشتند...
اگر مرگ نبود همه کافر بودند و زندگی بی ارزش ترین کالا بود.

 اگرترس نبود، زیبایی نبود و خوبی هم شاید

اگر عشق نبود
به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟
کدام لحظه ی نایاب را اندیشه می کردیم؟
و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟
آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم…اگر عشق نبود...


اگر کینه نبود
قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند 

اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را برآورده می کرد
من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو می کردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا..
آن گاه نمی دانم به راستی خداوند کدام یک را می پذیرفت!

/ 1 نظر / 8 بازدید