هفده اصل کار گروهی

اصل1

اعضا سازگار و انعطاف پذیرند؛
آموختن را دوست دارند؛
احساس امنیت می کنند؛
خلاق هستند؛
هنگام دشواری ها راهی را می یابند و
خدمت به دیگران را دوست دارند.

اصل2

اعضا همدست، همدل و همداستانند
چهار دگرگونی باید رخ دهدتا
همکاری اعضای تیم توام با همدلی شود:
الف)تحول در برداشت و بینش؛
ب)ایجاد نگرش نوین؛
ج)تغییر کانون توجه
د)اندیشیدن به نتیجه.

اصل3

اعضا تعهدپذیرند تعهد در گیرودار سختی خود را نشان می دهد
تعهد و استعداد ربطی به هم ندارند
تعهد بر اثر انتخاب ایجاد می شود نه بر اثر شرایط؛
چگونه میتوان متعهد باقی ماند؟
هرگاه تصمیم های خود را بر پایه ارزشهای محکم زندگی خود گرفتیم،
حفظ تعهد در بلندمدت آسانتر می شود
زیرا لزومی ندارد که پیوسته میزان اهمیِّت آن را بسنجیم؛
لازم است تعهد و ارزشهای خود را به هم گره بزنیم.

اصل4

اعضا باهم ارتباط برقرار میکنند
اعضای تیم هرقدر بیشتر یکدیگر را بشناسند وهدف های تیم را
بهتر بدانند تفاهم بیشتری پیدا می کنند تفاهم که بیشتر شود همکاری هم بیشتر می شود.

 

اصل5

 

اعضا لایق وباکفایت هستند
ویژگی های مشترک آدمهای لایق عبارتنداز:
تعالی طلب هستند؛
بامتوسط نمی سازند؛
به جزئیات می پردازند؛
کاررا که کرد؟آنکه تمام کرد!

 

اصل6

 

اعضا برای همدیگر قابل اعتماد هستند.
آنچه یک فرد را مورد اعتماد می کند:
انگیره های اصلی،احساس مسولیت، فکرکردن،هوشیاری و پایداری است.

 

اصل7

 

  اعضا انضباط دارند
هر عضو و تیم باید انضباط را در سه حوزه دارا باشند:
الف)انضباط اندیشیدن؛
ب)انضباط احساس ها و عاطفه ها؛
ج)انضباط در اقدام و عمل.

 

اصل8

 

اعضای تیم یارانی هستند که تیم را بالا می کشند.
ویژگی یارانی که راه رشد تیمشان را می گشایند عبارتنداز:
قدر یاران تیم را می دانند؛
ارزش های یاران تیمی را ارج می نهند؛
قدر و منزلت یاران تیمی را بالا می برند؛
کسی که به دیگران پروبال می دهد نخست خود پروبال می گشاید.

 

اصل9

 

اعضا نسبت به کار گروهی مشتاق هستند؛
خود شعله اشتیاقشان را می افروزند؛
احساس را در خویش برمی انگیزند؛
کار خود را باور دارند؛
با افراد شایسته حشرونشر می کنند.

 

اصل10

 

اعضا قصد و هدفی متناسب دارند؛
هدفی برمی گزینند که ارزش صرف عمر داشته باشد؛
ضعف ها و قوت های خود را می شناسند؛
مسولیت های خود را الویت بندی می کنند؛
یاد میگیرند که بتوانند «نه» بگویند.

 

اصل11

 

اعضا برای خود رسالت مشخصی قائل هستند
(از ویژگی های یک تیم موفق آنست که اعضای آن درراستای رسالت مشخصی در تلاش هستند این رسالت و یا ماموریت مشخص می تواند در راستای اهداف کل گروه باشد یا در جهتی دیگر باشد که از جمله وظیفه های مدیران گروه همسو نمودن این ماموریت ها با هدف های گروه و بهره گیری مثبت از آن هاست).

 

اصل12

 

اعضا آماده ومهیای فعالیت هستند
(بدون تردید اگر تمامی اعضای یک تیم درانجام وظایف خود سستی و کاهلی را سرلوحه امور قرار دهند نمی توان ازآن تیم توقع نتایج مثبتی داشت ضرورت دارد اعضای تیم آمادگی لازم برای فداکاری درراستای اهداف تیم خود را داشته باشند).

 اصل13

 

اعضا درپی بالا بردن و تعالی خویش هستند؛
بدون تعالی تک تک اعضا نمی توان تیم را متعالی نمود؛
تیم متعالی نمی تواند اعضای غیرمتعالی را در خود بپذیرد.

 

اصل14

 

اعضا برای حل مشکلات تلاش می کنند؛
مشکلات را به درستی می شناسند؛
مشکلات را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند؛
با خلاقیت و پشتکار برای حل مشکلات اقدام می کنند.

 

اصل15

 

اعضا پیگیر و مقاوم هستند؛
هرگز میدان را ترک نمی کنند؛
نیازمند عزم جدی و پیگیری و مقاومت تک تک اعضای تیم است.

 

اصل16

 

اعضا با یکدیگر می جوشند.
«ارتباط» چسب پیوند دهنده اعضای تیم است.
در ارتباط تیمی باید به پنج نکته توجه نمود:
1)احترام متقابل؛
2)تجربه های مشترک؛
3)اعتماد؛
4)بده و بستان؛
5)سود مشترک.

 

اصل17

 

یاران تیم از خود گذشته اند؛
جایی که تیم باشد«من»ی درکار نیست برای این منظور:
به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نهیم؛
بخشنده و گشاده دست باشیم؛
سیاست بازی را کنار بگذاریم؛
وفادار باشیم.

برگرفته از:کتاب17اصل کار گروهی  جان ماکسون  ترجمه مهندس عزیز کیاوند

/ 0 نظر / 31 بازدید