انسان ها و آدم ها

آدم‌ها زندگی می‌کنند
انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!
آدم‌ها می‌شنوند
انسان‌ها گوش می‌دهند!
آدم‌ها می‌بینند
انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!
آدم‌ها در فکر خودشان هستند
انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!
آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند
انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!
آدم‌هامی‌توانند انسان شوند
انسان‌ها در ابتدا آدم بودند!
آدم‌ها آدمند… انسان‌ها " انسان!


اما ...


آدم‌ها و انسان‌ها هر دو انتخاب دارند
اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است.
نیاز نیست انسان بزرگی باشید،
انسان بودن خود نهایتِ بزرگی ست.

/ 0 نظر / 20 بازدید