هفت پیک

پیک اول را که در پیمانه ریخت
آبرومان در ره میخانه ریخت

پیک دوم را به عشق او زدیم
باده سرشد ما همه هوهو زدیم

پیک سوم را زدیم و سوختیم
تار دل بر پود مستی دوختیم

پیک چهارم پیک اهل راز بود
ساقی با می خوارگان دمساز بود

پیک پنجم پرده را از هم درید
مژده ی کشف وشهود دل رسید

پیک شیشم همرهی داربود
شوق وصل و وعده ی دیداربود

پیک هفتم ما همه ساقی شدیم
ساقی و جام می و باقی شدیم

هفت پیک عشق، مستم کرده است
ساقی امشب می پرستم کرده است

/ 0 نظر / 31 بازدید