نیایش فرانسیس آسیسی

                                                          خدایا...

ــ مرا وسیله ای برای صلح و آرمش قرار ده
ــ بگذار هر جا تنفر است،بذر عشق بکارم
ــ هر جا آزردگی است ببخشایم
ــ هرجا شک است ایمان،هرجا یأس است امید
ــ هرجا تاریکی است روشنایی وهرجا غم جاری است شادی نثار کنم.
                                                          پروردگارا...
ــ توفیقم ده که بیش از طلب همدردی،همدردی کنم
ــ پیش ازآنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم
ــ پیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم.
                                                          زیرا
ــ در عطا کردن است که می ستانیم
ــ و در بخشیدن است که بخشنده می شویم
ــ و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.

/ 1 نظر / 47 بازدید